Tak! Zawieranie umów dzierżawy pomiędzy właścicielem instalacji PV, a korzystającym z niej jest zgodne z polskim prawem. Dzierżawca ma te same prawa i obowiązki, jakie miałby przy własnej inwestycji w instalację PV. W szczególności może być prosumentem i bilansować nadwyżki energii wprowadzanej do sieci lub korzystać z możliwości sprzedaży nadwyżek do Sprzedawcy Zobowiązanego.