Statut Spółdzielni Krakowska Elektrownia Społeczna

 I.          Nazwa, podstawa i przedmiot  działalności Spółdzielni

§ 1

 1. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia „Krakowska Elektrownia Społeczna” zwana dalej w Statucie „Spółdzielnią”
 2. Siedzibą spółdzielni jest miasto Kraków

 § 2

 1. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2018 r. poz. 12851) zwanej dalej Prawem spółdzielczym i innych ustaw oraz niniejszego statutu.

§ 3

 1. Spółdzielnia ma osobowość prawną i działa przez swoje organy w sposób przewidziany w Prawie spółdzielczym i statucie.
 2. Czas trwania spółdzielni nie jest określony.

§ 4

 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym powołanym w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz społecznej umożliwiającej jej członkom włączenie się transformację energetyczną dla ochrony klimatu Ziemi.
 2. Przedmiotem gospodarczej działalności Spółdzielni jest prowadzenie w interesie swoich członków wspólnego przedsiębiorstwa w zakresie:
  1. wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (351.1.Z, 351.4.Z)
  2. pośrednictwa w sprzedaży usług instalacji odnawialnych źródeł energii (PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami)
  3. edukacja w zakresie energetyki rozproszonej / prosumenckiej / odnawialnej: działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
  4. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
  5. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
  6. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
  7. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20B.B)
  8. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
  9. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
  10. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
  11. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)
  12. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
  13. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z)
  14. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)
  15. Usługi związane z energią elektryczną
  16. Prelekcje (wystąpienia) w panelach / konferencjach
  17. Działalność związana z wytwarzaniem treści multimedialnych (59.11.Z)
  18. Udział w pracach legislacyjnych/ analitycznych/ konsultacyjnych dotyczących energetyki rozproszonej / prosumenckiej / odnawialnej
 3.  Przedmiotem społecznej działalności Spółdzielni jest:
  1. Promocja efektywności energetycznej
  2. Promocja i edukacja w zakresie energetyki rozproszonej / prosumenckiej / odnawialnej
  3. Wspieranie działań związanych z energetyką odnawialną
  4. udział w pracach legislacyjnych/ analitycznych/ konsultacyjnych dotyczących energetyki rozproszonej / prosumenckiej / odnawialnej.

§ 5

 1. Dla wykonywania swoich zadań Spółdzielnia zawiera umowy i dokonuje innych czynności prawnych oraz może przystępować do spółek cywilnych i prawa handlowego, a także innych organizacji gospodarczych i społecznych. W szczególności Spółdzielnia może przystępować do spółdzielczych związków rewizyjnych i gospodarczych.

 II.          Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna lub fundacja lub stowarzyszenie, której działalność statutowa pozostaje w zgodzie z zasadami lub potrzebami ochrony klimatu i środowiska,  o pełnej zdolności do czynności prawnych, która podejmie się i jest zdolna do wykonywania jednej lub kilku niżej wymienionych czynności:
  1. inwestowania własnych środków finansowych w celu uzyskiwania przychodu ze sprzedaży wytwarzanej z OZE energii elektrycznej
  2. świadczenia pracy niezarobkowej na rzecz Spółdzielni
  3. bycia zatrudnionym w Spółdzielni w zakresie i wymiarze uzasadnionym potrzebami Spółdzielni oraz świadczenia pracy zarobkowej na rzecz Spółdzielni.

§ 7

 1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji przez przystępującego do Spółdzielni. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 2. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko przystępującego do Spółdzielni, datę jego urodzenia, zawód, miejsce zamieszkania, ilość zadeklarowanych udziałów, datę i miejsce podpisania deklaracji oraz podpis składającego deklarację.
 3. W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały oraz wszystkie zmiany danych zawartych w deklaracji.
 4. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana będzie po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.
 5. Deklaracja przystąpienia może zostać odrzucona przez Radę Nadzorczą w terminie 30 dni, jeśli zaistnieją ku temu powody.

Przesłankami do odrzucenie deklaracji przystąpienia mogą być: konflikt interesów, nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego, niezdolność do wywiązania się ze zobowiązań członkowskich, uprzednio wyrażona niechęć do Spółdzielni, jej zasad i celów, przynależność do organizacji o ideologii zabronionej prawem bądź wyrażanie poparcia dla tych ideologii.

§ 8

 1. Założyciele Spółdzielni, którzy podpisali statut stają się członkami Spółdzielni z chwilą wpisania jej do sądowego rejestru Spółdzielni. Przystępujący do Spółdzielni po tej dacie stają się jej członkami z chwilą przyjęcia ich przez Radę Nadzorczą.
 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji.
 3. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków zarządu lub osób do tego przez zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały Rady Nadzorczej o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów.
 4. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia Rada Nadzorcza zawiadamia na piśmie ubiegającego się o przyjęcie w ciągu 30 dni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania się do Walnego Zgromadzenia, terminie i trybie jego wniesienia i o skutkach niezachowania tego terminu.
 5. Od uchwały Rady Nadzorczej odmawiającej przyjęcia do Spółdzielni ubiegającemu się służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem zarządu.
 6. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie 30 dni od daty jego wniesienia.

§ 9

 1. Członek Spółdzielni ma prawo do:
  1. brania udziału w walnych zgromadzeniach,
  2. wybierania i wybieralności do organów Spółdzielni,
  3. zatrudnienia w Spółdzielni zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i bieżącymi potrzebami Spółdzielni,
  4. wynagrodzenia za swoją pracę zgodnie z umową,
  5. udziału w nadwyżce bilansowej,
  6. uzyskiwania od organów Spółdzielni informacji o jej stanie finansowym, działalności i zamierzeniach na przyszłość,
  7. wglądu do rejestru członków, protokołów walnego zgromadzenia, sprawozdań Spółdzielni, w tym sprawozdań finansowych oraz protokołów lustracji,
  8. przedstawiania opinii, wniosków i postulatów w sprawie działalności Spółdzielni i jej organów,
  9. korzystania ze szkoleń adresowanych do członków Spółdzielni,
  10. dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółdzielnię, poprawiania tych danych, żądania ograniczenia przetwarzania tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, żądania usunięcia przetwarzanych danych.

§ 10

 1. Członek Spółdzielni ma obowiązek:
  1. uczestniczenia w realizacji zadań Spółdzielni,
  2. stosowania się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni,
  3. brania udziału w pracach organów, do których został wybrany,
  4. wpłacenia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów w sposób i terminach określonych w statucie,
  5. podjęcia i wykonywania pracy w Spółdzielni zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego, statutu oraz regulaminu pracy,
  6. dbałości o dobro Spółdzielni, w szczególności o dobre imię i mienie Spółdzielni,
  7. przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz życzliwości, uczynności i koleżeńskości w stosunku do innych członków Spółdzielni,
 1. Członek Spółdzielni nie może podejmować zatrudnienia w innych zakładach ani należeć do innych organizacji prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółdzielni bez zgody Zarządu.
 2. Członek Spółdzielni nie może działać na jej szkodę.

§ 11

 1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje wskutek:
  1. wystąpienia członka ze Spółdzielni,
  2. wykluczenia członka,
  3. wykreślenia członka z rejestru członków,
  4. śmierci członka.

§ 12

 1. Członek Spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 2. Rozwiązanie członkostwa następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wynosi jeden miesiąc i kończy się ostatniego dnia miesiąca
 3. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 13

 1. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu Spółdzielni lub z zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:
  1. w razie ciężkiego naruszenia przez członka obowiązków członkowskich, umyślnego działania na szkodę Spółdzielni lub podjęcia zatrudnienia w innym zakładzie pracy, wbrew postanowieniom § 10 ust. 2,
  2. z przyczyn uzasadniających według przepisów Kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika jeżeli członek zatrudniony jest na podstawie spółdzielczej umowy o pracę,
  3. z przyczyn uzasadniających według przepisów dotyczących umowy o pracę nakładczą, wydanych na podstawie Kodeksu pracy, rozwiązanie takiej umowy bez wypowiedzenia z winy wykonawcy jeżeli członek jest zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę nakładczą,
  4. w razie powtarzającego się umyślnego naruszenia przez członka istotnych warunków umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli członek jest zatrudniony na podstawie takiej umowy
  5. w razie ujawnienia osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę Spółdzielni.
 1. Wykluczenie nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez Spółdzielnię wiadomości o okolicznościach je uzasadniających.

§ 14

 1. Wykreślenie członka z rejestru członków może nastąpić tylko w wypadku, gdy:
  1. członek nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego przez statut Spółdzielni,
  2. członek utracił całkowicie lub w znacznym stopniu zdolność do wykonywania obowiązków nałożonych na niego przez statut Spółdzielni,
  3. członek utracił pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. Postanowienia ust.1 dotyczą wszystkich członków, niezależnie od tego czy i na jakiej podstawie byli zatrudnieni.

§ 15

 1. Wykluczenia lub wykreślenie członka staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie, które powinno zawierać także pouczenie o przysługującym wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi prawo odwołania się oraz terminie i trybie wniesienia odwołania. Zawiadomienie zwrócone na skutek niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 2. Wykreślenie członka zatrudnionego na podstawie spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą staje się skuteczne z upływem okresu odpowiadającego okresowi wypowiedzenia umowy, na podstawie której członek jest zatrudniony.

§ 16

 1. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć.

III.          Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

§ 17

 1. Wykluczenia lub wykreślenia członka dokonuje Rada Nadzorcza. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu, Rada Nadzorcza powinna wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka.

§ 18

 1. Członkowi wykluczonemu lub wykreślonemu z rejestru członków Spółdzielni przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia. Termin do wniesienia odwołania wynosi 30 dni i liczy się od daty doręczenia członkowi pisemnego zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem w sprawie prawa odwołania się. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem zarządu.
 2. Walne zgromadzenie powinno rozpatrzyć odwołanie na najbliższym posiedzeniu, jednak nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia jego wniesienia.
 3. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, które ma rozpatrzyć odwołanie, odwołujący się powinien być zawiadomiony na piśmie pod adresem wskazanym w odwołaniu, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Odwołujący się ma prawo być obecnym podczas obrad na Walnym Zgromadzeniu przy rozpatrywaniu jego odwołania i je popierać.
 4. Odpis uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z jej uzasadnieniem Spółdzielnia obowiązana jest doręczyć odwołującemu się w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

 § 19

 1. O uchwałach organów Spółdzielni w sprawach między członkiem a Spółdzielnią (także innych niż określone w § 18 ust. 1.), zarząd Spółdzielni obowiązany jest zawiadomić członka na piśmie w terminie 14 dni od daty powzięcia uchwały, z podaniem jej uzasadnienia.

§ 20

 1. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, poza sprawami określonymi w § 18, tylko od decyzji zarządu w sprawach dotyczących jego zatrudnienia w Spółdzielni, w szczególności wypowiedzenia, rozwiązania i zmiany spółdzielczej umowy o pracę, lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą i odmowy nawiązania takiej umowy oraz rozwiązania lub odmowy nawiązania umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
 2. Odwołanie wnosi się na piśmie do Rady Nadzorczej Spółdzielni za pośrednictwem zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma przewidzianego w § 19.
 3. Rada Nadzorcza powinna rozpatrzyć odwołanie w terminie jednego miesiąca od jego wniesienia.
 4. Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zawiadomić członka na piśmie o uchwale Rady Nadzorczej wraz z jej uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty jej powzięcia.
 5. Członek może dochodzić swych roszczeń w sprawach określonych w ust. 1, także bez wyczerpania postępowania wewnątrzspółdzielczego.
 6. Wniesienie odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie ogranicza dochodzenia przez członka jego praw na drodze sądowej.

 § 21

 1. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie członka wniesione także po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

IV.          Wpisowe i udziały członkowskie

§ 22

 1. Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić udziały, stosownie do postanowień niniejszego statutu.

§ 23

 1. Wpisowe wynosi 1000 zł i powinno być wpłacone w terminie 14 dni od daty zawiadomienia członka o przyjęciu go do Spółdzielni. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

§ 24

 1. Wysokość udziału wynosi 2000 zł.
 2. Przystępujący do Spółdzielni powinien zadeklarować co najmniej jeden udział.
 3. Członek może zadeklarować większą ilość udziałów, niż wynika to z postanowień ust. 2.
 4. Zadeklarowanie większej ilości udziałów niż 5 w ciągu roku wymaga zawarcia z Członkiem Spółdzielni umowy określającej m.in. zasady zwrotu wpłat na te udziały.
 5. Wpłata udziałów może być rozłożona na raty lub pokryta z odpisów z tytułu uczestniczenia w podziale nadwyżki bilansowej. Co najmniej 10 % wartości zadeklarowanych udziałów, członek jest obowiązany wpłacić jednorazowo w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka spółdzielni. Pozostałą kwotę winien uzupełnić w ciągu roku, licząc od daty przystąpienia do spółdzielni.
 6. W razie niewpłacania w terminie przez członka rat na udziały, Spółdzielni przysługują odsetki ustawowe od zaległych rat.

§ 25

 1. Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.
 2. Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej zobowiązania.

§ 26

 1. Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na pierwszy udział.
 2. Zwrot wpłat na dalsze udziały następuje w ciągu jednego miesiąca po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym członek zażądał zwrotu tych wpłat.

§ 27

 1. Po ustaniu członkostwa, udziały byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni w całości jednorazowo w terminie jednego miesiąca od daty zatwierdzenia tego sprawozdania.

§ 28

 1. Członek nie może żądać zwrotu udziałów w takiej części, w jakiej zostały one przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni.
 2. Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego majątku Spółdzielni w okresie jej działalności.

 V.          Zasady zatrudniania członków

§ 29

 1. Krakowska Elektrownia Społeczna jest spółdzielnią użytkowników, której celem gospodarczym jest zapewnienie jej członkom możliwości inwestowania w Odnawialne Źródła Energii i czerpania przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej z tych źródeł a nie zapewnienie zatrudnienia.
 2. Poza celem gospodarczym Spółdzielnia realizuje cele społeczne wymienione w §4 ust. 3.
 3. Spółdzielnia wykonuje swoje działania przede wszystkim środkami wymienionymi w §5 oraz bazując na nieodpłatnej pracy swoich członków wykonywanej w niewielkim wymiarze.

§ 30

 1. Członkowie Spółdzielni deklarują gotowość do wykonywania na rzecz Spółdzielni nieodpłatnej pracy, której maksymalny wymiar miesięczny wynosi 10 godzin.
 2. Nieodpłatna praca członków Spółdzielni służy realizacji zadań organizacyjnych Spółdzielni oraz celów społecznych.
 3. Brak obowiązku nawiązania stosunku pracy umożliwia udział w Spółdzielni członków, którzy są zainteresowani tworzeniem i wykorzystywaniem możliwości inwestycyjnych i/lub nieodpłatnym zaangażowaniem w cele społeczne Spółdzielni a nie są zainteresowani zatrudnieniem w Spółdzielni lub nie mają możliwości nawiązania ze Spółdzielnią stosunku pracy.

§ 31

Uchylony

§ 32

 Uchylony

§ 33

Uchylony

VI.          Organy Spółdzielni

§ 34

 1. Organami Spółdzielni są:
  1. Walne Zgromadzenie
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd.

§ 35

 1. Wybory do organów Spółdzielni wymienionych w § 37 ust. 1.b i 1.c dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członków takiego organu następuje także w głosowaniu tajnym.
 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyboru lub odwołania delegatów do organów związku spółdzielczego, którego Spółdzielnia jest członkiem.

§ 36

 1. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.  

VI.          Walne Zgromadzenie

§ 37

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
 2. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
 3. Każdy członek ma tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
 4. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności, co najmniej połowy uprawnionych członków. W przypadku nieobecności wymaganej liczby członków Zarząd zwołuje zebranie w innym terminie z takim samym porządkiem obrad. W przedmiotowym przypadku Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych członków.
 5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz mogą uczestniczyć zaproszeni goście.
 6. Członkowie zarządu, którzy nie są członkami Spółdzielni uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 38

 1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej,
  2. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  3. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu,
  4. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu lustracji z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
  6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
  8. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału oraz likwidacji Spółdzielni,
  10. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
  11. uchwalanie zmian statutu,
  12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
  13. wybór i odwoływanie delegatów do organów związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
  14. uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
  15. podejmowanie uchwał o umorzeniu nieściągalnych wierzytelności Spółdzielni,
  16. uchwalenie regulaminu zatrudniania członków na podstawie spółdzielczej umowy o pracę nakładczą oraz na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło

§ 39

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.
 2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
  1. Rady Nadzorczej,
  2. przynajmniej jednej dziesiątej liczby członków, nie mniej jednak niż trzech członków.
 3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 4. W wypadku przewidzianym w ust. 2 zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

§ 40

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zarząd zawiadamia na piśmie członków, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. Uprawnieni w myśl § 39 ust. 2 do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 41

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości zgodnie z § 40.
 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Prawo spółdzielcze lub statut stanowią inaczej.

§ 42

 1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej i zarządza wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia. Stanowią oni Prezydium, które kieruje obradami Walnego Zgromadzenia.
 2. Zasady i tryb obradowania i podejmowania uchwał ustala regulamin Walnego Zgromadzenia.

§ 43

 1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.
 2. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
 3. Protokoły przechowuje zarząd Spółdzielni co najmniej przez dziesięć lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.

§ 44

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.
 2. Członek Spółdzielni lub jej zarząd może zaskarżyć do sądu w terminie i trybie określonym w Prawie spółdzielczym uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu niezgodności jej z prawem lub postanowieniami statutu.
 3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia o wykluczeniu członka lub jego wykreśleniu z rejestru członków może zaskarżyć do sądu tylko członek, którego uchwała dotyczy.
 4. Orzeczenie sądu uchylające uchwałę Walnego Zgromadzenia ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni.

VIII.          Rada Nadzorcza

§ 45

 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 46

 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Do Rady Nadzorczej mogą być wybrani wyłącznie członkowie Spółdzielni.

§47

 1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
 2. Przed upływem kadencji członek Rady może być odwołany przez Walne    Zgromadzenie większością 2/3 głosów. Mandat członka Rady wygasa ponadto w razie utraty członkostwa w Spółdzielni, zrzeczenia się mandatu przez członka albo jego śmierci.
 3. W razie odwołania członka Rady lub wygaśnięcia jego mandatu z innych przyczyn, Walne Zgromadzenie wybiera nowego członka Rady na czas do końca jej kadencji.

§ 48

 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej,
  2. wybór i odwoływanie członków zarządu,
  3. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni w szczególności przez:
   1. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
   2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych oraz wynikających z programów działalności społecznej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
   3. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
   4. kontrolę zabezpieczenia mienia Spółdzielni.
  4. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  5. podejmowania uchwał w sprawie przystępowania Spółdzielni do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  6. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub likwidacji zakładu,
  7. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań członków od uchwały zarządu,
  8. rozpatrywanie skarg na działalność zarządu,
  9. nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie zmniejszenia stanu zatrudnienia w Spółdzielni, podyktowane gospodarczą koniecznością,
  11. zatwierdzanie regulaminu zarządu,
  12. uczestniczenie w przeprowadzanej w Spółdzielni lustracji i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków z lustracji,
  13. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań, zawierających w szczególności wynik kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  14. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
  15. reprezentowanie Spółdzielni przez sądem w sprawie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia z powództwa Zarządu,
 2. W celu wykonania swoich zadań, Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 3. W wyniku przeprowadzonych kontroli lub rozpatrzenia wniesionych skarg na działalność zarządu Rada Nadzorcza może wydawać Zarządowi zalecenia. Zarząd powinien zawiadomić Radę o wykonaniu zaleceń w terminie przez nią określonym.
 4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy ogólnej liczby członków Rady.
 5. Głosowanie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków zarządu, jest jawne. Jednakże na żądanie członka Rady, przeprowadza się głosowanie tajne.

§ 49

 1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.

§ 50

 1. Rada Nadzorcza może powołać komisje stałe lub czasowe.
 2. W skład komisji mogą wchodzić oprócz członków Rady, także inni członkowie Spółdzielni.

§ 51

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 2. Na żądanie zarządu lub członka Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.

§ 52

 1. Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej, zwoływanie jej posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz skład komisji i zakres ich czynności określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

IX.          Zarząd

§ 53

 1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w Prawie spółdzielczym lub w statucie innym organom należy do zarządu.

§ 54

 1. Zarząd składa się z 4 członków, w tym z prezesa.
 2. Członkami zarządu mogą być tylko osoby, które:
  1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. mają wykształcenie wyższe,
  3. posiadają 3-letnią praktykę zawodową,
  4. nie były karane za przestępstwa gospodarcze, fałszerstwo, przeciwko dokumentom lub popełnione z chęci zysku.

§ 55

 1. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie zarządu są wybierani na czas nieokreślony. Na stanowisko prezesa i każdego z członków zarządu przeprowadza się oddzielne głosowanie. Do zarządu zostaje wybrany ten kandydat, który w danym głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów.
 2. Odwołanie członka zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.
 3. Członków zarządu, którym nie zostało udzielone absolutorium, może odwołać także Walne Zgromadzenie. W tym wypadku nie stosuje się postanowień § 42 ust. 1.
 4. Odwołanie członka zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.

§56

 1. Prezes Zarządu kieruje pracami zarządu i zwołuje jego posiedzenia.
 2. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż co dwa miesiące.
 3. Zarząd podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy liczby jego członków.
 4. W posiedzeniach zarządu może brać udział z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej członek.
 5. Posiedzenia zarządu są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie zarządu obecni na posiedzeniu.

§ 57

 1. Rada Nadzorcza dokonując wyboru prezesa Zarządu i członków zarządu może podjąć uchwałę, że:
  1. bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni kieruje w ramach uchwał zarządu – prezes Zarządu,
  2. członkowie Zarządu są zastępcami prezesa Zarządu także w zakresie kierowania bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni.
 2. Jeżeli Rada nie podejmie uchwały przewidzianej w ust. 1, kierownika bieżącej działalności gospodarczej powołuje Zarząd.
 3. Osoba kierująca bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni jest kierownikiem Spółdzielni, jako zakładu pracy, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

§ 58

 1. Zarząd może udzielić jednemu z członków zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
 2. Udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni osobie niebędącej członkiem zarządu (§ 57 ust. 2) wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

§ 59

 1. Oświadczenie woli Spółdzielni składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik.
 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
 3. Oświadczenie pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków zarządu, lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

§ 60

 1. Tryb pracy zarządu oraz zakres czynności prezesa i pozostałych członków zarządu, określa regulamin zarządu uchwalony przez zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

 X.          Postanowienia wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu

§ 61

 1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i zarządu. Jednakże w razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) zarządu.
 2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami zarządu oraz osoby pozostające z członkami zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni z związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej i zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

§ 62

 1. Członkowie Rady Nadzorczej i zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę do odwołania członka Rady lub zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
 2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 1, Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu go w pełnieniu czynności. W takim wypadku Rada występuje do zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia w terminie jednego miesiąca, które zobowiązane jest rozstrzygnąć o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady.

§ 63

 1. Członek Rady Nadzorczej i zarządu winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.

XI.          Zasady finansowe Spółdzielni

§ 64

 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści swoim członkom.

§ 65

 1. Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§66

 1. Zasadniczymi funduszami własnymi Spółdzielni są:
  1. fundusz udziałowy, powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.
  2. fundusz zasobowy, powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

§67

 1. Zysk Spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.

§68

 1. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym, że co najmniej 5% tej nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.
 2. Pozostałą część nadwyżki bilansowej Walne Zgromadzenie przeznacza do podziału między członków oraz może przeznaczyć na oprocentowanie udziałów członkowskich oraz na inne cele, w szczególności na działalność społeczną.

§69

 1. Część nadwyżki bilansowej przeznaczonej do podziału w formie wynagrodzenia za pracę, dzieli się między członków proporcjonalnie do sumy osiągniętego przez każdego z członków wynagrodzenia bieżącego w roku, za który nadwyżka ta jest dzielona.

§70

 1. W podziale części nadwyżki bilansowej między członków w formie oprocentowania udziałów uwzględnia się także byłych członków i ich spadkobierców, którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów.

§71

 1. Jeżeli zadeklarowane przez członka udziały nie zostały w pełni wniesione, kwoty przypadające członkowi z tytułu podziału nadwyżki bilansowej zalicza się na poczet jego niepełnych udziałów.

§72

 1. Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej ten fundusz z funduszu udziałowego.
 2. Gdyby fundusze własne nie wystarczały na pokrycie strat, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wcześniejszego wpłacania udziałów, niż przewiduje to § 24.

§73

 1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Pierwszy rok obrotowy trwa od momentu rejestracji Spółdzielni do 31.12.2020.
 3. Każdym kolejnym rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy..
 4. Roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni podlega badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości w trybie i według zasad określonych w odrębnych przepisach. Uchwałę w sprawie poddania sprawozdania badaniu podejmuje Rada Nadzorcza.
 5. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, udostępnia się do wglądu członkom Spółdzielni co najmniej na czternaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 

XII.          Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni.

§ 74

 1. Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni następuje w wypadkach i na zasadach określonych w Prawie spółdzielczym.

§ 75

 1. W wypadku likwidacji Spółdzielni, majątek pozostały po spłaceniu przypadających od niej należności, złożeniu do depozytu sądowego kwot na pokrycie należności jeszcze nie wymagalnych i spornych oraz po wypłacie udziałów, zostaje przeznaczony na cele wskazane w uchwale ostatniego Walnego Zgromadzenia.
 2. Jeżeli majątek określony w ust. 1 Walne Zgromadzenie w całości lub w części przeznaczy do podziału między członków, udział każdego członka w tym majątku ustala się proporcjonalnie do okresu jego członkostwa w Spółdzielni.
 3. Na zasadach określonych w ust. 2 udział w podziale majątku Spółdzielni przeznaczonego do podziału między członków przysługuje także byłym członkom Spółdzielni.

XIII.          Postanowienia końcowe

§76

 1. Zmiana statutu Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 77

 1. Do czasu zarejestrowania w sądzie niniejszego statutu, postanowienia dotychczasowego statutu pozostają w mocy. W razie jednak sprzeczności między dotychczasowym statutem, a przepisami Prawa spółdzielczego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 90, poz. 419), mają zastosowanie przepisy Prawa spółdzielczego.

Dołącz do Krakowskiej Elektrowni Społecznej!